Bestyrelsesarbejdets ledelsesansvar

Det er en stor psykisk belastning af være inddraget i en ledelsesansvars sag – uanset om sagen er berretiget eller ej. Man kan risikere at miste sin personlige formue, og at blive udstillet i erhvervsliv og/eller i medierne.

Flere og flere sager

Medio 2014 verserede der i omegnen af 175 danske sager om ledelsesansvar. De fleste sager forliges almindeligvis inden sagen når domstol, og inden offentligheden oplyses om den. Derfor hører vi ikke noget om dem. Sagerne omhandler ikke bare ledelsesansvar med straffeansvar for bestyrelser, men i stigende grad også andre aspekter af virksomhedsledelse end alene bestyrelsesansvaret.

Her kan nævnes miljøansvar, arbejdsulykker, afskedigelse af medarbejdere og krænkelse af immaterielle rettigheder. Dvs. tab der ikke nødvendigvis er rent økonomisk, men også har et menneskeligt aspekt, f.eks. tab af erhvervsevne.

Ansvaret gælder ikke kun i virksomheder

Ledelses- og bestyrelsesansvar gælder ikke kun i virksomheder. I en sag mod en grundejerforening, hvor en frivillig bestyrelsesformand og et medlem mødtes af personlige krav, fastsatte dommeren at frivillige bestyrelsesmedlemmer kan blive mødt af erstatningsansvar for retsstridig tabs/skadevoldende handling, når den ansvarlige har handlet forsætligt eller uagtsomt. Og flere sager kommer til hele tiden.
Der findes flere domme om erstatningsansvar, der vedrører frivillige organisationer, bl.a. sportklubber og ejer/andelsforeninger.
En tommelfinger regel er, at har foreningen et CVR nummer skal man være opmærksom på ledelsesansvar jf. (selskabs) loven – V’et står for virksomhed!

Ansvarsnormen er ændret

Dommene viser at ansvarsnormen (Culpa) ikke er ændret, men at ledelsesansvaret vurderes nøje uanset, hvilken type virksomhed/organisation sagen drejer sig om. Vi har set en sag, hvor advokaterne læste 6000 mails igennem for at finde et muligt ansvar!!

Ledelsen skal derfor altid sikre sig, at der er fokus på korrekt ledelse, gennemsigtighed, og at de informationer, man som bestyrelses- eller ledelsesmedlem bliver forelagt, er korrekte og at beslutninger træffes på oplyst grundlag.

Bestyrelsen/ledelsen skal endvidere sikre sig at (selskabs)lovens mindstekrav (særligt §115), dvs. tilsyn, økonomi, strategi, risikostyring mm,, er overholdt. Dertil bør man se nærmere på bestyrelsens sammensætning og kompetencer samt iagttage Best Practice og god selskabsledelse.

Fra flere sider anbefales det at tage uddannelse/kursus i bestyrelsesarbejde og at tegne personlig ledelsesansvarsforsikring.

Læs også

Uddannelse og kurser

Bestyrelsens sammensætning