Danske virksomheder får det lettere med Finansloven for 2016

Finansloven for 2016 er netop blevet vedtaget.

Finansloven for 2016 er netop blevet vedtaget.
Særligt kan fremhæves at registreringsafgiften nedsættes fra 180 til 150% og at det bliver billigere at generationsskifte en virksomhed, når det sker til en nær slægtning.

Af de dele der har relevans for virksomheder og bestyrelser, er her de vigtigste hovedpunkter:

Et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark
Finansloven for 2016 er netop blevet vedtaget. Særligt kan fremhæves at registreringsafgiften nedsættes fra 180 til 150% og at det bliver billigere at generationsskifte en virksomhed, når det sker til en nær slægtning.

Nedenstående er et uddrag af Aftale om Finanslov 2016, der netop er udgivet fra Finansministeriet

Ramme til Vækst og udvikling i hele Danmark
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte i alt 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Midlerne kan bruges til at understøtte fremgang i de erhverv, der særligt er repræsenteret uden for de større byer og i landdistrikterne – fx produktion og turisme – og forbedre vilkårene for at bo og arbejde i hele landet, herunder ved påbegyndelse af en trafikal ligestilling af småøer og ø-kommuner. Bedre rammevilkår for de erhverv, der er særligt koncentreret i disse områder, kan være med til at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Regeringen vil inden udgangen af 2015 fremlægge et samlet udspil for vækst og udvikling i hele Danmark, der indeholder konkrete forslag til, hvordan rammen på 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 kan udmøntes med henblik på forhandling med aftaleparterne bag finansloven for 2016.
Nedsættelse af NOx-afgiften
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det skal være nemmere og billigere at drive virksomhed i hele Danmark. Det forudsætter, at dansk erhvervsliv ikke belastes unødvendigt af skatter og afgifter. Den tidligere regering femdoblede imidlertid afgiften på kvælstofoxider (NOx). Det øgede markant belastningen fordanske virksomheder.

Derfor er aftaleparterne enige om at nedsætte NOx-afgiften fra 25 til 5 kr. pr. kg med virkning fra 1. juli 2016. Dermed føres NOx-afgiften tilbage til det niveau, den oprindeligt havde, da den blev indført. I forbindelse med nedsættelsen bortfalder bundfradraget i NOx-afgiften for særligt store udledere. Nedsættelsen af NOx-afgiften vil indebære lempelser for alle virksomheder og husholdninger.

Nedsættelse af NOx-afgiften skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2016.

Annullering af reklameafgiften
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at annullere den tidligere regerings reklameafgift, inden den træder i kraft. Der er afsat 180 mio.kr. til at finansiere annulleringen af reklameafgiften efter tilbageløb og adfærd i 2016.

Bedre vilkår for virksomheder i Danmark
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at sikre bedre rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark.

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske erhvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Der afsættes i alt 210 mio. kr. årligt fra 2016 til initiativer.

Aftaleparterne er desuden enige om at forbedre rammerne for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde, fx i forbindelse med generationsskifte. Det betyder helt konkret, at der ved overdragelse af aktier i en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen, men at den nye ejer (fonden) i stedet indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Der afsættes 360 mio. kr. årligt til initiativet.

Der afsættes i alt 2,8 mia. kr. frem til 2020 til de to initiativer. Midlerne udmøntes af aftaleparterne bag finansloven for 2016 bl.a. på baggrund af erhvervsbeskatningsudvalgets anbefalinger.

Bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ønsker, at familieejede virksomheder sikres gode rammevilkår i forhold til overdragelse til næste generation.

Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 200 mio. kr. fra 2016 og frem til at nedsætte bo og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed (personligt ejede virksomheder samt selskaber) til et nært familiemedlem mv.

Regeringen vil præsentere den konkrete model i første halvår 2016.

Aftaleparterne er endvidere enige om at styrke rammevilkårene yderligere fra 2018 og frem i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder. Der afsættes derfor 600 mio. kr. i 2018, 700 mio. kr. i 2019 og 800 mio. kr. i 2020 og frem til en yderligere nedsættelse af bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.

Mulighed for medarbejderaktier
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2016 til at genindføre skattefrihed for individuelle medarbejderaktier svarende til tidligere regler. Skønnet for mindreprovenuet skal konsolideres i forbindelse med lovforslaget, der gennemfører initiativet.

Det indebærer, at medarbejdere kan modtage aktier, køberetter og tegningsretter til en værdi svarende til 10 pct. af årslønnen. Beskatningen af medarbejderne sker som aktieindkomst, når aktierne sælges.

Selskaber, der tilbyder medarbejdere at erhverve medarbejderaktier mv., kan selv afgøre om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom. Selskaberne har ikke fradrag for udgifterne til medarbejderaktier.