BestyrelsesInstituttet

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Disse salg- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt er aftalt mellem Parterne.

2. Priser
Alle priser er opgivet i danske kroner og er uden moms, medmindre andet er anført. Transportomkostninger og overnatning er ikke inkluderet i prisen.
Kørsel afregnes i henhold til statens takster.

3. Betaling
Ved tilmelding til bestyrelsesuddannelse betales 30% ved tilmeldingen, rest 3 måneder før opstart af uddannelsen. Såfremt der er mindre end 3 måneder til opstart af uddannelsen ved tilmeldingen, betales det fulde beløb.
Enhver betaling sker som bankoverførsel til konto specificeret på den fremsendte faktura, netto kontant 8 dage. Betales der senere end aftalt, er BestyrelsesInstituttet berettiget til at opkræve morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom.

4. Levering og afbestilling
Gælder for uddannelser, kurser, møder, netværk, seminarer samt konferencer. Tilmelding er bindende, når BestyrelsesInstituttet har bekræftet deltagelse samt fremsendt faktura.

5. Medlemskab
Medlemskab gælder for et år fra indmeldelsesdatoen (medlemsåret).
Udmeldelse skal ske skriftligt (i mail) til BestyrelsesInstituttets direktør.
Udmeldelse skal ske måneden før udløb af medlemsåret.
Udmeldelse har virkning fra den sidste dag i et medlemsår (ultimo måneden før et nyt medlemsår påbegyndes).

6. Fortrolighed og dokumenthåndtering
Undervisning og al anden debat foregår i et fortroligt forum. Cases og sparring mellem underviser og deltager, eller deltager og deltager, er strengt fortroligt. Alle dokumenter, materialer og hands’ out er fortrolige og skal behandles som sådan. Ingen udleverede materialer, skabeloner eller dokumenter må udleveres til 3. person.

7. Fortrydelsesret
I særlige tilfælde, feks. ved udstationering, nyt job eller lign. kan afbestilling ske indtil 10 uger før uddannelsens start og deltagergebyret minus 15 % refunderes. Herefter er tilmelding bindende.

8. Afbud og udeblivelse
Uddannelsesforløb, kursus, møder, netværk, seminar eller arrangement er personligt og kan ikke overdrages. Deltageren vil ved afbud istedet kunne blive tilbudt ny undervisningsgang, som aftales individuelt, og da kun, hvis kvalifikationer matcher et andet hold. Sidste frist for afbud til en mødegang er 5 dage før. Herefter anses afbud for udeblivelse. Sent fremmøde berettiger ikke til tilbud om ny mødegang. Ved modtagelse af rettidigt afbud, gives der tilbud om deltagelse i nyt tilsvarende møde, såfremt dette er muligt. Skulle deltageren melde afbud endnu engang, er BestyrelsesInstituttet ikke forpligtiget til at tilbyde yderligere alternativer.

9. Aflysning
Såfremt BestyrelsesInstituttet må aflyse arrangement eller mødegang, der gør, at undervisningen ikke kan gennemføres med ønsket kvalitet, f.eks. pga. undervisers/indlægsholders sygdom/frafald, deltagerfrafald, lokaleflytning eller force majeure, tilbydes alternativ mødegang for hele holdet. BestyrelsesInstituttet hæfter ikke for tab, rejseomkostninger el. lign. for deltageren. Deltagerbetaling refunderes ikke.

10. Overdragelse af deltagergebyr
Det er ikke muligt for tilmeldte deltagere at overdrage pladsen, hvis den tilmeldte deltager er forhindret i at møde op. Overdragelse af resterende møder kan ikke finde sted, da hold sammensættes efter de tilmeldte deltageres kvalifikationer. Det er ikke muligt at overdrage betalingsansvaret.

11. Forbehold
BestyrelsesInstituttet tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted.

12. Tvister
Tvister indbringes for Københavns Byret som eksklusivt værneting.

13. Spørgsmål og kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 70 26 33 35 eller via mail til info@bestyrelsesinstituttet.dk

CVR.nr. 34205043